הוספת חוות דעת - ‏רמקול נייד House of Marley No Bounds XL

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת