הוספת חוות דעת - רחפן Hubsan H501M

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת