הוספת חוות דעת - אנטנה לממיר דיגיטלי HYUNDAI HADV1020

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת