הוספת חוות דעת - IN-FLK-6 Pure Sound

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת