הוספת חוות דעת - ‏עגלה Infanti Emerald אינפנטי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת