הוספת חוות דעת - ‏טיולון Joie Brisk Dlx

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת