הוספת חוות דעת - מערכת סטריאו JVC UXDN300

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת