הוספת חוות דעת - סורק Kodak S2050 קודאק

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת