הוספת חוות דעת - קורקינט Kuaike K4

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת