הוספת חוות דעת - מתקן תליה לטלוויזיה LC1800 Lexus

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת