הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי 2730 Nokia

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת