הוספת חוות דעת - ‏טיולון Nikimotion עגלת go baby

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת