הוספת חוות דעת - טלוויזיה Normande ND65N87 נורמנדי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת