הוספת חוות דעת - ODN5 Pure Sound

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת