הוספת חוות דעת - Osmo Mobile 2 DJI

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת