הוספת חוות דעת - מכונת תספורת Oster 97/44 A5

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת