הוספת חוות דעת - מנשא תינוק Outdoor Baby Trex

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת