הוספת חוות דעת - טלויזיה Philips 328P6VUBREB פיליפס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת