הוספת חוות דעת - אביזר Philips HR1342

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת