הוספת חוות דעת - PLTN5322 CITYSPORT

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת