הוספת חוות דעת - סורק Plustek PS506U

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת