הוספת חוות דעת - בריכה לילדים 56495 Intex

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת