הוספת חוות דעת - Pulse Mini 2i Que-Electronics

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת