הוספת חוות דעת - רדיו דיסק לרכב Premier CD328MP

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת