הוספת חוות דעת - ‏מפזר חום Relax RE23

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת