הוספת חוות דעת - מחליק שיער Remington S9620

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת