הוספת חוות דעת - S 8 ATM Jamo

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת