הוספת חוות דעת - כיריים Sauter SAHI6069 סאוטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת