הוספת חוות דעת - מחשבון מדעי FX991ES Casio

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת