הוספת חוות דעת - ‏מפזר חום Semicom HAH-2600

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת