הוספת חוות דעת - עכבר חוטי SILVER LINE GAMING GM804

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת