הוספת חוות דעת - רחפן Silverlit Beetlebot

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת