הוספת חוות דעת - מקפיא Skyworth BD260

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת