הוספת חוות דעת - ‏מפוח Soler & Palau CVB-600-/150

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת