הוספת חוות דעת - ‏ונטה Soler & Palau CZ100 SILENT

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת