הוספת חוות דעת - ‏מפוח Soler & Palau TD 1300/250 SILENT

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת