הוספת חוות דעת - ‏מפוח Soler & Palau TD 350/125 MIXSVENT

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת