הוספת חוות דעת - מכונת כביסה Speed Queen LWN311SP301NW22

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת