הוספת חוות דעת - ‏רמקול נייד spk Pulse

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת