הוספת חוות דעת - סאב וופר Yamaha YSTSW012

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת