הוספת חוות דעת - רחפן Syma X5UW

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת