הוספת חוות דעת - רחפן Syma X8 PRO

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת