הוספת חוות דעת - מזגן עילי Tadiran 32I תדיראן

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת