הוספת חוות דעת - הליכון York YORK300

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת