הוספת חוות דעת - אוזניות ‏חוטיות Turtle Beach Stealth 300

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת