הוספת חוות דעת - ‏סלקל Twigy Milano סל קל טוויגי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת