הוספת חוות דעת - טלפון אלחוטי 960 Uniden

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת