הוספת חוות דעת - ‏קומקום חשמלי United NRI2010

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת