הוספת חוות דעת - ‏קומקום United NRI2030

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת