הוספת חוות דעת - אוזניות חוטיות Universe CD1100

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת